Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) upravují v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto Uživatele, a mě, jakožto Poskytovatele, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.unoduo.cz.

Poskytovatel: Gabriela Bodenlosová, se sídlem Býšovec 35, 593 01, IČO: 05923212.

Kontaktní údaje: info@unoduo.cz; 735 856 319

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžu jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

Pro Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti mě a Vás, a smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí e-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („Webové rozhraní e-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na mém e-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Cena je finanční částka, kterou budete hradit za produkty.

Faktura je daňový doklad vystavený na danou cenu.

Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi produktů se mnou.

Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaných produktů a uzavřených smluv.

Vy jste osoba nakupující na mém e-shopu, právními předpisy označovaná jako Uživatel.

Produktem se rozumí digitálním obsah, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi poskytujete své osobní údaje). 

Při nákupu Produktu je Vaše povinnost poskytnout mi všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste poskytli v objednávce budu považovat za správné a pravdivé. 

PŘEDMĚT KOUPĚ

Předmětem koupě je digitální obsah v elektronické podobě (PDF či ZIP).

Zakoupením digitálního obsahu získáváte licenci pro jednu osobu. Digitální obsah je určen pouze pro osobní použití nebo pro použití ve třídě.

Produkty podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora není povoleno. Uživatel odpovídá Poskytovateli za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí. 

Všechny produkty sloužící pro vzdělávací a informační účely mají charakter zábavných materiálů. Uzavřením kupní smlouvy Uživatel přijímá, že Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost ani závazky za úspěchy či neúspěchy při využívání zakoupených produktů.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím e-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady nad rámec celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme. 

K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na e-shopu vytvořili objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
- Informace o nakupovaných Produktech (na e-shopu označujete Produkty, o jichž nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“).
- Informace o Ceně a způsobu doručení produktů; tyto informace budou zadány v rámci tvorby objednávky v rámci uživatelského prostředí e-shopu, přičemž informace o Ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolených Produktů, způsobu jejich doručení a platby.
- Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Produkty, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

V průběhu tvorby objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ objednávku dokončíte. Stiskem tlačítka souhlasíte s těmito podmínkam. 

Vaši objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy mi bude doručena, potvrdím zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást smlouvy. Potvrzením objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi mnou a Vámi.

V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení celkové ceny.

V případě, že v rámci e-shopu nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsem povinna Vám Produkty za tuto cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budu bezodkladně kontaktovat a zašlu Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy mou nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby objednávky je však totožný, jako v případě Uživatele bez uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě Vaší registrace v rámci e-shopu můžete přistupovat do svého uživatelského účtu. 

Při registraci uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat. 

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajích je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost. 

Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než dva roky nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle smlouvy.

Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 
CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena je vždy uvedena v rámci e-shopu, v návrhu objednávky a ve smlouvě.

V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě.

Platbu celkové ceny po Vás budu požadovat po uzavření Smlouvy a před doručením produktů. Úhradu Ceny můžete provést následujícími způsoby:

- Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašlu v rámci potvrzení objednávky. V případě platby bankovním převodem je Cena splatná do 7 dnů.

- Online platbou. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu GoPay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: www.gopay.cz

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též dostupná v uživatelském účtu.

V případě, že nebude objednávka uhrazena do 14 dnů, bude stornována.

 
DORUČENÍ PRODUKTŮ

Produkty Vám budou dodány jednorázově elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu nebo při vyplnění objednávkového formuláře. 

Dodáním elektronického produktu se rozumí zaslání odkazu ke stažení PDF.

Odkaz ke stažení bude aktivní nejméně po dobu 1 měsíce od odeslání emailu. Soubor může být v průběhu této lhůty aktualizován, avšak charakter produktu se nezmění a odkaz zůstává nadále funkční.

Produkty budou dodány nejpozději do 2 dnů ode dne uhrazení celkové ceny.

Dodání elektronického produktu je zdarma.

Berete na vědomí, že s ohledem na povahu produktů je nutné, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující Vám otevřít a pracovat se soubory ve formátu PDF.

Digitální obsah produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi, dostupné v době uzavření smlouvy, která Vám nebude aktualizována.

HODNOCENÍ

Hodnocení Produktů nebo mě jako Poskytovatele („recenze“), které je uvedeno na webu, pochází od osoby, které byl digitální obsah Produktu skutečně zpřístupněn. Jako Poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny a v případě pochybností nahlédnu do své evidence objednávek, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Po zakoupení a zaplacení digitálního obsahu a jeho zpřístupnění právo na odstoupení ztrácíte dle § 1837 občanského zákoníku. Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že vám budou produkty zaslány.

Můžete odstoupit od Smlouvy před zpřístupněním digitálního obsahu.

Já jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit kdykoliv před tím, než Vám zpřístupním digitální obsah, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Produkt dodat Můžu také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v objednávce záměrně nesprávné informace.

ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

Nejsem ve vztahu k Uživateli vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuji prostřednictvím elektronické adresy info@unoduo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašlu na elektronickou adresu Uživatele.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Můžete využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškerou písemnou korespondenci budu doručovat elektronickou poštou na Vaši e-mailovou adresu uvedenou v kupní Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste mě kontaktovali.

V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, mám já i Vy právo od smlouvy odstoupit.

Přílohou podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

Smlouva včetně podmínek je archivována v elektronické podobě u mě, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení objednávky se shrnutím objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez mé součinnosti. Doporučuji vždy potvrzení objednávky a Podmínky uložit.

Tyto podmínky nabývají účinnosti 28. 3. 2023.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy