.
Unoduo.cz
Při nákupu PDF materiálů nad 400 Kč získáváte ihned slevu 20% na celý nákup!

Všeobecné obchodní podmínky

 

zpet2 Všeobecné obchodní podmínky


Tyto všeobecné obchodní podmínky (“podmínky”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a mě, jakožto prodávající, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („smlouva“) uzavřené prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.unoduo.cz.

Prodávající: Gabriela Bodenlosová, se sídlem Býšovec 35, 593 01, IČO: 05923212.

Kontaktní údaje: info@unoduo.cz; 735 856 319

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.

Ustanovení těchto podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění podmínek můžu jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

Pro smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti mě a Vás, a smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí e-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní e-shopu“).

Pokud některá část podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na mém e-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před podmínkami přednost.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Cena je finanční částka, kterou budete hradit za produkty.

Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení produktů, a to včetně ceny za jeho zabalení.

Celková cena je součet ceny a ceny za dopravu.

Faktura je daňový doklad vystavený na celkovou cenu.

Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření smlouvy o koupi produktů se mnou.

Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaných produktů a uzavřených smluv.

Vy jste osoba nakupující na mém e-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující.

Zboží je vše, co můžete nakoupit na e-shopu. 

Koupě zboží je možná jen přes webové rozhraní e-shopu. 

Při nákupu zboží je Vaše povinnost poskytnout mi všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste poskytli v objednávce budeme považovat za správné a pravdivé. 


PŘEDMĚT KOUPĚ

Předmětem koupě jsou materiály v elektronické (PDF) nebo fyzické podobě (polotovar). Forma je vždy uvedena ve variantě produktu. 

Zakoupením digitálního obsahu získáváte licenci pro jednu osobu. Digitální obsah je určen pouze pro osobní použití nebo pro použití ve třídě.

Produkty podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora není povoleno. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí. 

Všechny produkty sloužící pro vzdělávací a informační účely mají charakter zábavných materiálů. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že prodávající nenese žádnou odpovědnost ani závazky za úspěchy či neúspěchy při využívání zakoupených produktů.


UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím e-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady nad rámec celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme. 

K tomu, abychom mohli smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na e-shopu vytvořili objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
- Informace o nakupovaných produktech (na e-shopu označujete produkty, o jichž nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“).
- Informace o ceně, ceně za dopravu, způsobu platby celkové ceny a požadovaném způsobu doručení produktů; tyto informace budou zadány v rámci tvorby objednávky v rámci uživatelského prostředí e-shopu, přičemž informace o ceně, ceně za dopravu a celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolených produktů, způsobu jejich doručení a platby.
- Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit produkty, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

V průběhu tvorby objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ objednávku dokončíte. Stiskem tlačítka souhlasíte s těmito podmínkam. 

Vaši objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy mi bude doručena, potvrdím zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást smlouvy. Potvrzením objednávky dochází k uzavření smlouvy mezi mnou a Vámi.

V případě, kdy dojde k uzavření smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení celkové ceny.

V případě, že v rámci e-shopu nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena, nejsem povinna Vám zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení objednávky, a tedy došlo k uzavření smlouvy. V takové situaci Vás budu bezodkladně kontaktovat a zašlu Vám nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy mou nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

 
UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě Vaší registrace v rámci e-shopu můžete přistupovat do svého uživatelského účtu. 

Při registraci uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat. 

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajích je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost. 

Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než dva roky nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle smlouvy.

Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 
CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena je vždy uvedena v rámci e-shopu, v návrhu objednávky a ve smlouvě.

V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve smlouvě. V rámci návrhu objednávky je též uvedena cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

Platbu celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření smlouvy a před předáním zboží. Úhradu celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

- Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení objednávky. V případě platby bankovním převodem je celková cena splatná do 7 dnů.

- Online platbou. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu GoPay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: www.gopay.cz.

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též dostupná v uživatelském účtu.

V případě, že nebude objednávka uhrazena do 14 dnů, bude stornována.

 
DORUČENÍ ELEKTRONICKÝCH PRODUKTŮ

Produkty Vám budou dodány jednorázově elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu nebo při vyplnění objednávkového formuláře. 

Dodáním elektronického produktu se rozumí zaslání odkazu ke stažení PDF.

Odkaz ke stažení bude aktivní nejméně po dobu 1 měsíce od odeslání emailu. Soubor může být v průběhu této lhůty aktualizován, avšak charakter produktu se nezmění a odkaz zůstává nadále funkční.

Produkty budou dodány nejpozději do 2 dnů ode dne uhrazení celkové ceny.

Dodání elektronického produktu je zdarma.

Berete na vědomí, že s ohledem na povahu produktů je nutné, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující Vám otevřít a pracovat se soubory ve formátu PDF.

Digitální obsah produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi, dostupné v době uzavření smlouvy, která Vám nebude aktualizována.

 
DORUČENÍ FYZICKÝCH PRODUKTŮ

Produkty Vám budou doručeny nejpozději do 14 dnů prostřednictvím České pošty.

Po převzetí zásilky od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a mě. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností zásilku od dopravce převzít.

V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít objednané produkty, nemá to za následek porušení mé povinnosti Vám zboží doručit. Zároveň to, že zboží nepřevezmete, není odstoupení od kupní smlouvy. V takovém případě mi vzniká právo od smlouvy odstoupit z důvodu vašeho porušení smlouvy. Pokud se dohodneme na vašem odstoupení od kupní smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy vám toto odstoupení doručím. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla. 

Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně zásilka doručována opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit mi náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašlu na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě a jsou splatné do 14 dnů od doručení e-mailu.

 
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Máte právo odstoupit od smlouvy k zakoupeným fyzickým produktům do 14ti dnů bez uvedení důvodu. Tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po převzetí zboží.

Pro odstoupení od kupní smlouvy využijte formulář, který je přílohou č. 1. Formulář zašlete na e-mailovou adresu info@unoduo.cz. 

Vrácení peněz probíhá až po přijetí a zkontrolování zboží zaslaného nazpět, nejpozději však do 30 dnů od přijetí a zkontrolování stavu zboží.

Poštovné pro odeslání zboží zpět prodávajícímu platí kupující. 

V případě odstoupení od smlouvy je podmínkou vrácení zboží v nepoužitém a nepoškozeném stavu.

Po zakoupení a zaplacení digitálního obsahu a jeho zpřístupnění právo na odstoupení ztrácíte dle § 1837 občanského zákoníku. Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že vám budou produkty zaslány.

Já jsem oprávněna od smlouvy odstoupit kdykoliv před tím, než Vám dodám zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží). Můžu také od smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v objednávce záměrně nesprávné informace.

 
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkty při převzetí nemají vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující produkty převzal:
- mají produkty vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, mají takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktů a na základě reklamy jimi prováděné,
- se produkty hodí k účelu, které pro jejich použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkty tohoto druhu obvykle používají,
- produkty odpovídají jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- jsou produkty v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- produkty vyhovují požadavkům právních předpisů.

V případě, že bude mít zboží vadu, můžete mi takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu na info@unoduo.cz. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 2 podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez mého souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. 

Má-li zboží vadu, máte právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná.

V případě, že jste si vadu na zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

Při uplatnění reklamace Vám vystavím písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno: 
- datum, kdy jste reklamaci uplatnili; 
- co je obsahem reklamace; 
- jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
- Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraním vady a poskytnu Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

O vyřízení reklamace Vás budu informovat e-mailem a vydám Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. 

V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.

Máte právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. 

 
ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

Nejsem ve vztahu ke kupujícím vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuji prostřednictvím elektronické adresy info@unoduo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašlu na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškerou písemnou korespondenci budu doručovat elektronickou poštou na vaši e-mailovou adresu uvedenou v kupní smlouvě, v uživatelském účtu nebo přes kterou jste mě kontaktovali.

V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, mám já i Vy právo od smlouvy odstoupit.

Přílohou podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro reklamaci.

Smlouva včetně podmínek je archivována v elektronické podobě u mě, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto podmínky a potvrzení objednávky se shrnutím objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke smlouvě i bez mé součinnosti. Doporučuji vždy potvrzení objednávky a podmínky uložit.

Tyto podmínky nabývají účinnosti 5. 1. 2023.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro reklamaci